سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-2- دارندگان مدارک دکترای حرفه ای و بالاتر شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بر حسب رشته و نوع تخصص
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3