سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-17- تعداد مراکز فرآوری، نگهداری و عرضه دام و فرآورده های خام دامی: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3