سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-8- تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3