سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-32- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پايان سال(میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3