سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-7- آزمایشگاه تشخیص طبی، داروخانه، موسسات تشخیصی- درمانی هسته ای و توانبخشی بر حسب نوع وابستگی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3