سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-29- ميزان توليد انواع گونه های بچه ماهيان (میلیون قطعه)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3