سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-17- بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی بر حسب فعالیت محل کار
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3