سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-6- موارد و مساحت آتش سوزی در جنگل ها و مراتع (فقره- هکتار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3