سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-13- کارگاه های تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی در پایان سال بر حسب طبقات کارکن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3