سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-12-تعداد جانبازان حقوق و مستمری بگیر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مبلغ پرداختی به آنان(میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3