سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-8- تعداد افراد خانوارهای شاهد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسب نوع خویشاوندی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3