سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-22- متوسط هزينه توليد محصولات کشاورزی در يک هکتار به تفکيک زمین و مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3