سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-30- دانش آموختگان دوره های مختلف تحصيلی مؤسسات آموزش عالی بر حسب جنس: سال تحصيلی 97-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3