سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-26- دانشجويان دوره های مختلف تحصيلی مؤسسات آموزش عالی به تفکيک نوع وابستگی به دستگاه اجرايی بر حسب جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3