سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-20- فوت جاری ثبت شده بر حسب جنس و گروه های سنی در نقاط شهری و روستایی: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3