سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
5-24- سطح زیر کشت و توليد برخی از محصولات سالانه (به استثنای نباتات صنعتی) بر حسب شهرستان: 1397(هکتار-تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3