سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-23- ثبت نام شدگان جديد دوره های مختلف تحصيلی مؤسسات آموزش عالی به تفکيک نوع وابستگی به دستگاه اجرايی بر حسب جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3