سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-22- ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی بر حسب گروه عمده رشته تحصیلی و جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3