سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-5-تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره برداری های با زمين بر حسب وسعت اراضی كشاورزی: آبان 1393(بهره برداری-هکتار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3