سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-5- بهره برداری های کشاورزی برحسب نوع فعاليت در سطح شهرستان: آبان 1393 (بهره برداری)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3