سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١-5-بهره برداران فهرست شده و بهره برداران سرشماری شده برحسب نوع بهره بردار در سطح شهرستان: آبان 1393(بهره بردار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3