سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-6- خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت شده(میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3