سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
16-4- تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی(میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3