سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-16- سواد آموزان تحت پوشش دوره های نهضت سوادآموزی در نقاط شهری و روستايی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3