سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-16- شرکت کنندگان سازماندهی شده در مسابقات ورزشی بر حسب رشته: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3