سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
17-11- دانش آموزان، کارکنان و امكانات آموزشی دوره اول متوسطه
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3