سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-9- چاپخانه های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حسب نوع مالکیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3