سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-5- ميزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکه های راديويی مرکز تهران (ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3