سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
13-3- جمعیت 6 ساله و بیش تر بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3