سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
13-7- تعداد ايستگاه ها و فرستنده های اصلی راديويی موج متوسط، تلويزيونی و اف ام
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3