سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-5- مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع کالا از گمرک های استان: 1397(تن- میلیارد ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3