سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
11-1- مقدار صادرات انواع کالا (بجز نفت خام) از گمرک های استان(تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3