سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١-19- ميزان توليد برنامه های راديويی مرکز تهران بر حسب موضوع (دقیقه: ساعت)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3