سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-21- تعداد و ظرفيت سيلوهای دایر و انواع انبار داير ذخیره گندم (هزار تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3