سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-16- مسافر (به استثنای حجاج) و بار حمل شده در پروازهای بين المللی برحسب شرکت های هواپيمايی داخلی و خارجی: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3