سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-13- وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باری عمومی جاده ای بر اساس بارنامه صادر شده: 1397(هزارتن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3