سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-14- تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3