سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-12- موجودی خطوط شبکه انتقال برق (کیلومتر مدار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3