سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
20-5- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) بر حسب امور (دنباله) ( میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3