سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-12- وزن بار جابجا شده بر اساس بارنامه صادر شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده ای
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3