سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-11- تعداد پایانه، سفر و مسافر جابجا شده برون استانی توسط انواع وسايل نقليه عمومی مسافری جاده ای: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3