سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-9- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی (براساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه های مسافربری توسط انواع وسايل نقليه عمومی مسافری جاده ای : 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3