سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-9- ظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاه های تابع وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی: 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3