سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-8- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی (براساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه های مسافربری توسط انواع وسايل نقليه عمومی مسافری جاده ای به تفکیک ماه
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3