سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-4- انواع راه های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان: 1397(کيلومتر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3