سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-12- وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه های راه آهن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3