سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
20-2- درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3