سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٧-10- متوسط اجاره بهای ماهانه در قراردادهای منعقد شده بين موجر و مستاجر در بنگاه های معاملات ملکی به ازای يک متر مربع زير بنای واحد مسکونی در شهر تهران(ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3