سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٤-10- زمين های واگذار شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان برحسب نوع استفاده (مترمربع)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3