سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
21-5- متوسط هزينه های خالص خوراکی و دخانی سالانه يک خانوار روستائی برحسب اقلام عمده(هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3